Eeva Primmer är forskningschef för Finlands miljöcentral, SYKE. Hennes forskningsintresse är styrning av natur, ekosystemtjänster och naturresurser.

"Eftersom vårt välbefinnande är beroende av resurser måste vi styra dem på ett hållbart sätt, på ett systemiskt sätt." - Eeva Primmer


Professor Eeva Primmer är forskningschef för Finlands miljöinstitut, SYKE. I denna roll ansvarar hon för kvaliteten, integriteten och effekten av den tvärvetenskapliga forskningen från det viktigaste statliga forskningsinstitutet som bedömer och främjar hållbarhet i Finland, även aktivt i Europeiska unionen och globalt. Prof. Primmer är också adjungerad professor (docent) i miljöpolitik vid Helsingfors universitet och medlem av Finlands skogsråd.

Prof. Primmer har haft en Mercator-deltid på deltid vid Albert Ludvigs universitet i Freiburg och fungerat som biträdande redaktör vid tidningen Elsevier Ecosystem Services. Hon har varit expertmedlem i Policy Support Tools and Methodologies och granskningsredaktör för Europe and Central Asia Assessment Chapter 6 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Professor Primmers intresse ligger i hur institutioner, nätverk av offentliga och privata aktörer samt den ständiga, och ibland plötsliga, miljöförändringen formar politik och förvaltning på olika styrningsnivåer. Hon har arbetat med projekt som sträcker sig från korta utvärderingar till fleråriga stora samarbeten, finansierade av Finlands Akademi, finska ministerier och Europeiska unionen. Hennes forskning har publicerats i akademiska peer-reviewed tidskrifter, monografier och konferensförfaranden.

Specialiteter:

-Styrning av ekosystemtjänster, styrning på flera nivåer och styrinstrument

Skogs- och miljöpolitiska institutioner, policyimplementering, organisatorisk anpassning och innovationer

-Integrerad bevarande och användning av naturresurser

-Bioenergi och analys av förnybar energi

-Analys av organisatoriska möjligheter och resurser samt organisationsnätverk

-Analys av formella och informella normer och professionellt omdöme

-Kombinerar kvalitativ och kvantitativ analys i miljöpolitiska utvärderingar

Valda publikationer

Primmer, E., Schulman, L., Furman, E., Seppälä, J., Hildén, M., Kaljonen, M., Kautto, P.; Kivimaa, P.; Korhonen-Kurki, K.; Lyytimäki, J.; & Tainio, M. (2021). Det är dags för hållbarhetsförändringar. Finlands miljöcentrals policyöversikt 9.12.2021. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/337205/SYKE-PolicyBrief_2021-12_Sustainability-transformation_www.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Primmer, E., & Paavola, J. 2021. Insurance Value of Ecosystems: An Introduction. Ekologisk ekonomi, 184, 107001. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107001

Primmer, E.., Varumo, L., Krause, T., Orsi, F., Geneletti, D., Brogaard, S., Aukes, E., Ciolli, M., Grossmann, C., Hernández-Morcillo, M., Kister. , J., Kluvánková, T., Loft, L., Maier, C., Meyer, C., Schleyer, C., Spacek, M., Mann, C. 2021. Kartläggning av Europas institutionella landskap för tillhandahållande av skogsekosystemtjänster, innovationer och styrning. Ecosystem Services, 47, 101225. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101225

Kivimaa, P., Primmer, E.., & Lukkarinen, J. 2020. Förmedlingspolicy för övergångar mot nät-noll energibyggnader. Miljöinnovation och samhällsövergångar.  https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.01.007

Paavola, J., Primmer, E. 2019. Styrning av försörjningsvärde från ekosystem. Ekologisk ekonomi, 164, 106346. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.06.001 

Primmer, E.., Varumo, L, Kotilainen, JM, Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, JA, Ollikainen, M. 2019. Reglerande biologisk mångfaldskompensation: En institutionell analys av rättigheter och skyldigheter. Markanvändningspolicy 81, 776-784. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.040

Primmer, E., Saarikoski, H., Vatn, A. 2018. En empirisk analys av institutionell efterfrågan på värderingskunskap. Ekologisk ekonomi 152, 152–160. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.017

Annala, S., Lukkarinen, J., Primmer, E., Honkapuro, S., Ollikka, K., Sunila, K., Ahonen, T. 2018. Reglering som möjliggör svar på efterfrågan på elmarknader och kraftsystem. Journal of Cleaner Production 195, 1139–1148. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.276

Bouwwma, I., Schleyer, C., Primmer, E., Winkler, KJ, Berry, P., Young, J., Carmen, E., Špulerová, J., Bezák, P., Preda, E., Vadineanui, A. 2018. Adoption of the Ecosystem Services concept in EU policies. Ekosystemtjänster, 213-222. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.014

Primmer, E.., Termansen, M., Bredin, YK, Blicharska, M., Garcia-Llorente, M., Berry, P., Jääskeläinen, T., Bela, G., Fabók, V., Geamana, N., Harrison, PA, Haslett, J., Cosor, G., Holst Andersen, A. 2017. Fångad mellan personliga och kollektiva värden: bevarande av biologisk mångfald i europeiskt beslutsfattande. Miljöpolitik och styrning 27 (6), 588–604. http://dx.doi.org/10.1002/eet.1763

Primmer, E.. 2017. Institutionella begränsningar för bevarandeauktion: organisatoriskt mandat, kompetens och praxis. Markanvändningspolicy 63, sidorna 621–631. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.05.011 

Primmer, E.., Jokinen, P., Blicharska, M., Barton, DN, Bugter, R., Potschin, M. 2015. En ram för empirisk analys av ekosystemtjänststyrning. Ekosystemtjänster 16, 158-166.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.05.002

Makkonen, M., Huttunen, S., Primmer, E.., Repo, A., Hildén, M. 2015. Samstämmighet i politiken för att mildra klimatförändringarna: en ekosystemtjänstmetod till skogar som kolsänkor och bioenergikällor. Forest Policy and Economics 50, 153-162.  http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.09.003

Primmer, E., Paloniemi, R., Similä, J., Tainio A. 2014. Skogsägares uppfattningar om institutioner och frivillig upphandling för bevarande av biologisk mångfald: Att inte tränga sig utan att hålla sig ute. Ekologisk ekonomi 103, 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.04.008

Similä, J., Pölönen, I., Fredrikson, J., Primmer, E.., Horne, P. 2014. Skydd för biologisk mångfald i privata skogar: En analys av efterlevnad. Journal of Environmental Law 0, 1–21. http://dx.doi.org/10.1093/jel/eqt029 

Primmer, E.., Paloniemi, R., Similä, J., Barton, DN 2013. Utvecklingen i Finlands skogsmiljöer för biologisk mångfald och de institutionella begränsningarna för att införa ny politik. Samhälle & naturresurser 26 (10), 1137-1154. http://dx.doi.org/10.1080/08941920.2013.820814

Raitanen, E., Similä, J., Siikavirta, K., Primmer, E.. 2013. Ekonomiska instrument för biologisk mångfald och bevarande av ekosystemtjänster och EU: s statliga stödförordning. Europeiska miljö- och planeringslagen 10 (1), 6-28. DOI: http://dx.doi.org/10.1163/18760104-01001002

Primmer, E.., Furman, E. 2012. Operationalisering av ekosystemtjänstmetoder för styrning: Integrerar mätning, kartläggning och värdering sektorsspecifika kunskapssystem? Ekosystemtjänster 1, 85–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.008 

Primmer, E.. 2011. Analys av institutionell anpassning: integration av bevarande av biologisk mångfald i skogsbruket, Journal of Cleaner Production, 19:16, 1822-1832. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.04.001

Primmer, E.. 2011. Policy, projekt och operativa nätverk: kanaler och kanaler för lärande i bevarande av skogens biologiska mångfald. Forest Policy and Economics, 13: 2, 132–142. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2010.06.006

Primmer, E.., Karppinen, H. 2010. Professionell bedömning av icke-industriellt privat skogsbruk: Forester attityder och sociala normer som påverkar bevarandet av biologisk mångfald, Forest Policy and Economics, 12: 2, 136-146. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2009.09.007 

Primmer, E.., Wolf, SA 2009. Empirisk redovisning av anpassning till miljöförändringar: organisatorisk kompetens och bevarande av biologisk mångfald i finsk skogsförvaltning. Ekologi och samhälle 14 (2): 27. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art27/

Primmer, E.. och Kyllönen, S. 2006. Mål för allmänhetens deltagande antagits av hållbar utveckling och förberedelseprocessen för Finlands nationella skogsprogram. Skogspolitik och ekonomi. 8 (8) 838-853. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2005.01.002

Video

Prof. Primmer talar om SYKE Policy Brief: Det är dags för hållbarhetstransformation, Finlands miljöcentral

Omvandling av politiken för bevarande av biologisk mångfald med Eeva Primmer, Helisingfors universitet

Prof. Primmer talar om skogsstyrning och restaurering, European Forest Institute (EFI)

Se fler publikationer på Eeva Primmer's Google Scholar